Provacances logo
Provacances logo

Ingen matchende ferieboliger eller destinationer

Lejevedtægter

Skadesdepositum

Ved de fleste boliger stilles der garanti for skadesdepositum til Provacances via betalingskort. Beløbet indløses ikke, hvis boligen efterlades i behørig stand. Garantien er gældende indtil 14 dage efter lejemålets ophør. Ved enkelte boliger betales der til ejeren ved ankomst, og beløbet tilbagebetales ved afrejse. Beløbet er individuelt fra bolig til bolig, og er anført under de enkelte boliger.

Ekstra udgifter (el, vand mm.)

I de fleste tilfælde er el, vand og gas indeholdt i prisen. Det som ikke er indeholdt, er anført under praktiske oplysninger for hver enkelt bolig på hjemmesiden. Det fremgår også af fakturaen. Eventuel turistskat afregnes af lejere direkte til ejeren ved afrejse. Turistskatten opkræves kun i meget turistprægede områder og varierer fra 1,5-6 EUR pr. døgn pr. voksen.

Ankomst og afrejse

Ankomst lørdag fra kl. 16 (enkelte boliger dog kl. 17/19). Ved forventet ankomsttidspunkt senere end kl. 16, bedes dette oplyst til os senest 2 dage før ankomst, hvorefter vi giver ejeren besked herom. Ved forsinkelse skal der gives besked direkte til ejer eller kontaktperson. Ved enkelte boliger vil der ved ankomst efter kl. 20.00 blive opkrævet et gebyr på 30,00-50,00 €.  Betales det ikke på stedet, vil det blive efterfaktureret. Provacances kan ikke drages til ansvar, hvis for sen ankomst til ferieboligen umuliggør adgang til denne på lejeperiodens 1. dag. I forbindelse med reservationen udleverer vi nøjagtig kørselsvejledning samt udleveringssted for nøglen. (ca. 4 uger før afrejse). Afrejse lørdag senest kl. 10. Tidspunkt herfor skal aftales direkte med ejer eller kontaktpersonen. Ved afrejse gennemgås boligen sammen med ejer eller kontaktpersonen.

Provacances ansvar

Provacances fungerer som formidler og er derfor ansvarlig for formidling af lejeaftalen mellem lejer og ferieboligens ejer. Provacances varetager ferieboligejerens interesser i forbindelse med afvikling af lejemålet og kan ikke holdes ansvarlig såfremt lejemålet ikke lader sig gøre af årsager der ligger uden for vores indflydelse. Dette være sig f.eks. som følge af ekspeditionsfejl, kontraktlig misligholdelse fra ejers side, tvangsauktion eller lignende. I sådanne tilfælde er Provacances berettiget til at annullere lejemålet mod øjeblikkelig tilbagebetaling af allerede indbetalt lejebeløb fra kunde. Provacances vil dog på eget initiativ, i langt de fleste tilfælde kunne tilbyde kunden alternativ feriebolig af minimum samme standard til den samme pris.

Provacances bestræber sig altid på at give korrekte og objektive informationer om det enkelte lejemål, men såfremt der inden lejemålets begyndelse opstår ændringer, som Provacances ikke informeres om, kan Provacances ikke drages til ansvar for dette. Provacances’ ansvar begrænses til forsætlige handlinger og/eller grov uagtsomhed. Dette være sig f.eks. tilbageholdelse af oplysninger der er vigtige for lejemålet, og som Provacances har været vidende om inden lejemålets begyndelse.

Provacances er ikke ansvarlige for forhold, der ikke vedrører selve ferieboligen. Dette kan f.eks. være ændring af offentlige bademuligheder, ændringer i forhold til butikker og forplejningsmuligheder i nærområdet, vej- og byggearbejde eller miljøskader. Ligeledes kan Provacances ikke holdes ansvarlige i tilfælde af skadedyrsangreb på feriehuset og/eller grunden, skovbrande i området eller lignende.

Der tages forbehold for trykfejl.

Bestilling

Bestilling kan ske mundtligt, pr. brev, fax, e-mail eller via online booking på www.provacances.com. Bestillingen er bindende.

Når du handler med Provacances, er sproget dansk.

Afbestilling/fortrydelse

Efter Forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2, nr. 2, er der ikke fortrydelsesret på leje af ferieboliger.

Såfremt afbestilling foretages senest 6 uger før lejemålets begyndelse er det indbetalte a conto beløb tabt. Dog har lejer fra bestillingen er foretaget 3 dages omkostningsfri fortrydelsesret, såfremt dette sker senest 6 uger før lejemålets begyndelse. Ved afbestilling/fortrydelse foretaget mindre end 6 uger før lejemålets begyndelse, er lejeren forpligtiget til at betale hele restbeløbet. 

Priser

De ved bestillingen anførte priser vil altid være bindende for Provacances, dog med forbehold for eventuelle fejl.  Dog kan priserne løbende ændres uden varsel i tilfælde af ændringer i valutakursen. Alle anførte beløb er prisen pr. uge for hele ferieboligen og er altid i danske kroner.

Betaling

Ved bestilling 6 uger eller mere før lejemålets begyndelse betales 30 % af det samlede lejebeløb. Betaling kan ske pr. bankoverførsel (obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen), eller kreditkort (Dankort, VISA, Master Card, Euro Card). Benyttes kreditkort, der ikke er udstedt i EU, corporate cards eller business cards, vil der blive pålagt et gebyr på 2,9%.

Restbeløbet samt eventuelt depositum for boligen, skal være Provacances i hænde senest 6 uger før lejemålets begyndelse.

Ved bestilling mindre end 6 uger før lejemålets begyndelse forfalder det samlede lejebeløb straks. Her kan betaling kun foretages med kreditkort (Dankort, VISA, Master Card, Euro Card).

Sygdomsforsikring

Når du booker en feriebolig hos Provacances, er du automatisk omfattet af vores sygdomsforsikring, som er inkluderet i lejebeløbet. Forsikringen dækker i tilfælde af, at de ved indgåelsen af lejeaftalen angivne personer eller deres ægtefæller, samlevere, børn, forældre, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigerbørn og svigerforældre afgår ved døden eller rammes af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed.

Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at lejer inden 48 timer efter sygdommens indtrædelse skriftligt eller telefonisk har underrettet Provacances, og at afbestilling er meddelt Provacances senest kl. 12 dagen før lejemålets start.

Det er en betingelse for forsikringsdækningen, at Provacances modtager bevis for den begivenhed, der berettiger til afbestilling, dvs. lægeerklæring eller dødsattest, indenfor 72 timer fra anmeldelsen.

Ved en begivenhed der berettiger til dækning, der er dokumenteret overfor Provacances, tilbagebetales det fulde lejebeløb – eksklusiv selvrisiko på 4% af lejebeløbet.

Ferieboligens kapacitet

Det under hver bolig anførte antal personer må ikke uden eventuel forudgående aftale med Provacances overskrides. Børn fra 1 år tæller med i antal personer. Såfremt det konstateres at det aftalte max. antal personer overskrides kan ejeren og/eller Provacances annullere aftalen med øjeblikkelig virkning og uden yderligere varsel bortvise samtlige beboere. Lejerne vil i disse tilfælde ikke være berettiget til nogen form for kompensation.

Hund

Ved nogle boliger er det tilladt at medbringe hund. Dette skal specifikt fremgå af fakturaen. Hvis I medbringer en hund, skal boligen efterlades uden spor heraf ved afrejse. Også selvom I har betalt for slutrengøring, skal I sørge for at støvsuge grundigt løbende under opholdet samt støvsuge igen før afrejse. Det er strengt forbudt at lade hunden svømme i poolen. NB! Vi kan aldrig garantere, at en grund er 100% lukket.

Lejers pligter og ansvar

De anførte tidspunkter for nøgleudlevering skal overholdes med mindre andet aftales.

Det påhviler lejeren straks ved overtagelse af ferieboligen og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller umiddelbart efter konstatering af en skade - og fra det sted, hvor skaden er konstateret - at rette henvendelse til kontaktpersonen og Provacances.

Ferieboligen skal efterlades i rengjort stand. Ved mange af vore boliger kan slutrengøring bestilles. Hvis der er betalt for slutrengøring påhviler det lejeren at foretage følgende: oprydning, opvask, tømme affald, løbende rengøring samt efterlade køleskab, grill og ovn rengjort. Ved leje af linned bedes dette efterladt samlet i et rum. Slutrengøring omfatter almindeligvis 2-8 timers rengøring, afhængigt af ferieboligens størrelse. Nødvendig rengøring udover dette vil blive faktureret til kunden.

Ved indgåelsen af lejeaftalen erklærer lejer, at lejer ikke vil rejse krav overfor Provacances og ejeren af ferieboligen, i tilfælde af ulykker på ejendommen, herunder ved brugen af eventuel swimmingpool. Vi gør opmærksom på at opsyn ved swimmingpoolen er lejernes ansvar.

Indbetalt depositum tilbagebetales efter lejemålets ophør og efter afregning af eventuelle ekstra udgifter, såfremt boligen afleveres i behørig og rengjort stand. Lejerens ansvar for skader mm. er bevaret, selvom det måtte overstige beløbet for indbetalt depositum.

Lejer er selv ansvarlig for eventuelle skader på/tab af eget medbragt løsøre og værdigenstande i tilfælde af svigt eller brud på boligens installationer, tyveri mm.

Mangler og reklamation

Såfremt lejer ved overtagelse af lejemålet konstaterer mangler eller skader ved ferieboligen, er lejer forpligtet til straks at reklamere, idet lejemålet i modsat fald betragtes som overdraget til lejer uden mangler, og idet lejer i så fald mister retten til at gøre manglen gældende.

Reklamationer vedr. rengøring skal indgives på ankomstdagen. Reklamationer vedr. skader eller mangler ved ferieboligen skal indgives hurtigst muligt og senest 48 timer fra lejeperiodens start eller umiddelbart efter konstatering af en mangel eller skade. Reklamationer skal rettes til kontaktpersonen OG Provacances på info@provacances.dk eller tlf. 0045 96 70 60 00.

Undlader man at rette henvendelse under lejeperioden til Provacances medfører dette tab af retten til senere at kræve erstatning.

Lejer er i tilfælde af reklamation forpligtet til at give Provacances en rimelig tidsfrist til at udbedre eventuelle fejl, skader eller mangler.

Vælger lejer at frarejse ferieboligen før lejeperiodens udløb, uden forudgående aftale med Provacances, sker det for lejers egen regning og risiko. Lejer risikerer således ikke at kunne ophæve lejemålet ved væsentlige mangler eller at have krav på erstatning, idet lejer i så tilfælde selv har umuliggjort en afhjælpning eller udbedring af eventuelle skader/mangler eller en evt. overflytning til en anden feriebolig.

Såfremt den fremsatte reklamation efter lejers opfattelse ikke er blevet tilfredsstillende løst under lejeperioden, skal den for efterfølgende behandling indgives skriftligt til Provacances senest 14 dage efter lejeperiodens udløb. Skriftlige reklamationer skal stiles til info@provacances.dk.

I tilfælde af tvister vil værneting være i Kolding, Danmark.

Generelt

Denne aftale er en sæsonbetinget lejeaftale. Lejer er derfor forpligtiget til at afrejse på det i aftalen anførte tidspunkt. Lejeren kan i ingen tilfælde have lejeboligen som folkeregisteradresse.

Force Majeure bestemmelser

Lejer frigøres ikke for betaling af lejebeløbet, såfremt lejer på grund af force majeure (ulykker, strejker, blokade, naturkatastrofer, krig, epidemiske sygdomme mm.) bliver forhindret i at gennemføre lejemålet. Dette gælder også personlige forhold hos lejer. Provacances kan ophæve lejeforholdet, såfremt ferieboligen på grund af force majeure ikke bliver stillet til disposition for lejeren.

Persondatapolitik

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger?

For at kunne indgå aftale med Provacances Aps, er følgende oplysninger nødvendige:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobiltelefonnummer
  • E-mailadresse

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Personoplysningerne registreres hos Provacances Aps og opbevares i henhold til den danske regnskabslov i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Cookies 

På www.provacances.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Vi bruger cookies til at gemme informationer i forbindelse med booking af en ferie bolig. Derudover bruger vi cookies til at gemme dine søgeparametre. Dette gør at vi kan præsentere mere relevante ferieboliger for dig.

Cookies sættes ligeledes, når du logger ind på 'Min Side' eller 'Ejer login' for at kunne verificere at du er logget ind, når du klikker dig rundt på siderne under 'Min Side' eller 'Ejer login'

Der sættes ligeledes cookies af eksterne services som benyttes på www.provacances.dk. Vi benytter:

  • Google Analytics - statistik indsamling
  • Chartbeat - Monitorering af oppetid samt live view af online brugere
  • Snap Engage- Chatmodul

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Fremgangsmåden herfor afhænger af din browser.

E-mærket

www.provacances.dk er en e-mærket netbutik. Når du handler på e-mærkede netbutikker har du altid adgang til e-mærkets forbruger hotline. e-mærket er den danske mærkningsordning for sikker nethandel. Bag e-mærket står Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet. e-mærket er med dig hele vejen – både før, under og efter en nethandel, og e-mærkets jurister kontrollerer løbende de e-mærkede butikker, så du er sikker på, at netbutikkerne altid lever op til lovgivningen og til e-mærkets særlige forbrugerbeskyttende krav. Skulle du få brug for hjælp sidder e-mærkets jurister altid klar med rådgivning og svar på de spørgsmål, du måtte have.